Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2016

 

STAAT VAN LASTEN EN BATEN Per 31 dec 2016
2016
INKOMSTEN begroting actueel
Donaties 0
Vrienden 269
Subsidies 750
Tickets online 2.007
Seizoenkaarten 740
Kaarten Kassa 1.080
Overig 0
Totaal 0 4.846
UITGAVEN begroting actueel
Bestuurskosten 79
Oprichting, registratie 360
Communicatie en publiciteit 606
Bankkosten 39
Gages musici 941
Kosten concert 511
Overige kosten
Totaal 0 2.536
Resultaat 0 2.310

 

BALANS  PER ULTIMO 2016
ACTIVA PASSIVA
Liquide middelen Resultaat lopend jaar 2.310
RABO Bankrekening 2.310 Kortlopende schuld (2) 758
Vordering (1) 351 Voorziening (3) 1475
Reserves 429
Totaal Activa 2.661 Totaal Passiva 2.661
(1) Kassa tickets 18 dec16 408 (3) Piano huur 2016 nog te betalen 475
Kosten 57 investering podia eigen bijdrage 500
netto 351 exploitatie voorziening 2017 500
 Totaal voorziening 1475
(2) Gages concert 18 december 2016 350
Huur kerk 2016 270
Overige kosten concert 138
 Totaal schuld 758

Toelichting: het jaar 2016 is financieel gezien goed afgesloten.