Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2017

STICHTING KAMERMUZIEK MOOK EN MIDDELAAR
STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2017
2017
INKOMSTEN
Donaties 1.975
Vrienden 196
Subsidies 750
Tickets online 3.299
Seizoenkaarten 2.073
Kaarten Kassa 2.315
Overig 247
Totaal 10.854
UITGAVEN
Bestuurskosten 689
Oprichting, registratie 0
Communicatie en publiciteit 370
Bankkosten 131
Gages mucisi 3.148
Kosten concert 2.948
Overige kosten 2.409
Totaal 9.695
Resultaat 1.160
BALANS  PER ULTIMO 2017
2017 2016 2017 2016
ACTIVA PASSIVA
Vaste activa: Reservering/voorziening (2) 500 975
– Podium elementen 1736 resevering materiaal (3) 400 500
– Podia transportkar 300 Bestemmingsreserve 900 1.475
2.036 0
Algemene reserve 3.288 428
Eigen vermogen 4.188 1.903
Vorderingen (1) 509 351
Liquide middelen: Kortlopende schulden (4) 791 758
-RABO bank 3.470 2.310 Overlopende passiva (5) 1.037 0
Totaal verplichtingen 1.827 758
Totaal Activa 6.015 2.661 Totaal Passiva 6.015 2.661
Toelichting:
(1) PBC fonds toezegging voor aanschaf podium (2) Bijdrage exploitatie  2018 500
elementen en transportkar (25 % van € 2035)
(3) Vervanging podium 400
(4) Gage concert november 2017 418
Aanschaf Coffeemaker 73
Huur kerk 3 x € 100 300
791
(5) Vooruitbetaalde abonnementen voor
3 concerten in 1ste helft 2018
( 50 % van   € 2.073,02 )