Financieel jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2021

STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2021
2021
INKOMSTEN
Donaties 332
Vrienden 1.125
Subsidies 675
Tickets online 5.808
Seizoenkaarten 0
Kaarten Kassa 0
Overig 186
Totaal 8.126
UITGAVEN
Bestuurskosten 75
Oprichting, registratie 140
Communicatie en publiciteit 79
Bankkosten 119
Gages musici 3.187
Kosten concert 2.185
Overige kosten 226
Afschrijving materiaal (1) 980
Totaal 6.991
Resultaat 1.135
STICHTING KAMERMUZIEK MOOK EN MIDDELAAR
BALANS  PER ULTIMO 2021
2021 2020 2021 2020
ACTIVA PASSIVA
Vaste activa: Reservering/voorziening (3) 1.500 1.250
Podium elementen + kar (1) 756 1.236 reservering materiaal (4) 3.400 2.800
Tenten + accessoires(2) 1.500 2.000 Bestemmingsreserve 4.900 4.050
2.256 3.236
Algemene reserve 4.793 4.882
Eigen vermogen 9.693 8.932
Vlottende activa: (vrij besteedbaar reserve) ** 2.537 1.646
Vorderingen 0 675
Liquide middelen: Kortlopende schulden (5) 845 0
– RABO BANK rekening saldo 8.282 5.321 Overlopende passiva 0 300
8.282 5.996 Totaal verplichtingen 845 300
Totaal Activa 10.538 9.232 Totaal Passiva 10.538 9.232
Toelichting:
(1) Afschrijving 480 (3) voorziening jubileum 2021 ( verschoven naar 2022)
(2) Afschrijving 500 (4) Vervanging podium en tenten en accessoires
totaal 980 (5) Gage concert 28 nov 2011 545,00
Huur kerk 2021 300,00
totaal 845,00
**  ‘=  Vlottende activa – (verplichtingen+ bestemmingsreserve)