Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2018

STICHTING KAMERMUZIEK MOOK EN MIDDELAAR
STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2018
2018
INKOMSTEN
Donaties 3.262
Vrienden 604
Subsidies 675
Tickets online 3.955
Seizoenkaarten 3.868
Kaarten Kassa 2.268
Overig 325
Totaal 14.957
UITGAVEN
Bestuurskosten 384
Oprichting, registratie 245
Communicatie en publiciteit 255
Bankkosten 120
Gages musici 4.733
Kosten concert 3.353
Overige kosten 3.167
Afschrijving materiaal (1) 400
Totaal 12.658
Resultaat 2.299

 

BALANS  PER ULTIMO 2018
2018 2017 2018 2017
ACTIVA PASSIVA
Vaste activa: Reservering/voorziening (2) 750 500
– Podium elementen + kar 1.636 2.036 reservering materiaal (3) 1.400 400
-Tenten + hardware 3.000 Bestemmingsreserve 2.150 900
4.636 2.036
Algemene reserve 6.444 3.288
Eigen vermogen 8.594 4.188
Vlottende activa: (vrij besteedbaar reserve) ** 1.808
Vorderingen (1) 1.490 509
Liquide middelen: Kortlopende schulden (4) 632 791
– RABO BANK rekening saldo 5.311 3.470 Overlopende passiva (5) 2.210 1.036
6.800 3.979 Totaal verplichtingen 2.842 1.827
Totaal Activa 11.436 6.015 Totaal Passiva 11.436 6.015
Toelichting:
(1) – RABO Bank donatie 1.200 (2) voorziening jubileum 2021
– kassa opbrengst 4/11/2018 270
– betaalde kosten voor Huys te Moock 19,60 (3) Vervanging podium en tenten
totaal vorderingen 1.490
(4) Lounge gas heater 207
Tent verlichting 125
Kerkhuur 2018 300
Totaal 632
(5) Vooruitbetaalde abonnementen voor
4 concerten in 1ste helft 2019
( 57 % van   € 3.868,01 )
** Vlottende activa – (verplichtingen+ bestemmingsreserve)