Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2019

STICHTING KAMERMUZIEK MOOK EN MIDDELAAR
STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2019
2019
INKOMSTEN
Donaties 2.769
Vrienden 75
Subsidies 675
Tickets online 3.602
Seizoenkaarten 4.037
Kaarten Kassa 2.538
Overig 480
Totaal 14.175
UITGAVEN (1) Aanschaf jaren afschrijving
Podium 2000 5 400
Bestuurskosten 273 Tenten + kar 3000 6 500
Oprichting, registratie 135
Communicatie en publiciteit 314 Totaal afschrijvingen € 900,00
Bankkosten 57
Gages musici 5.893
Kosten concert 4.701
Overige kosten 894
Afschrijving materiaal (1) 900
Totaal 13.167
Resultaat 1.008

 

STICHTING KAMERMUZIEK MOOK EN MIDDELAAR
BALANS  PER ULTIMO 2019
2019 2018 2019 2018
ACTIVA PASSIVA
Vaste activa: Reservering/voorziening (2) 1.000 750
– Podium elementen + kar 1.236 1.636 reservering materiaal (3) 2.100 1.400
-Tenten + hardware 2.500 3.000 Bestemmingsreserve 3.100 2.150
3.736 4.636
Algemene reserve 5.836 6.444
Eigen vermogen 8.936 8.594
Vlottende activa: (vrij besteedbaar reserve) ** 2.100 1.808
Vorderingen 0 1.490
Liquide middelen: Kortlopende schulden (4) 388 632
– RABO BANK rekening saldo 7.607 5.311 Overlopende passiva (5) 2.018 2.210
7.607 6.800 Totaal verplichtingen 2.406 2.842
Totaal Activa 11.343 11.436 Totaal Passiva 11.343 11.436