Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2020

STICHTING KAMERMUZIEK MOOK EN MIDDELAAR
STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2020
2019
INKOMSTEN
Donaties 1.245
Vrienden 0
Subsidies 975
Tickets online 2.644
Seizoenkaarten 0
Kaarten Kassa 322
Overig 43
Totaal 5.229
UITGAVEN
Bestuurskosten 0
Oprichting, registratie 138
Communicatie en publiciteit 123
Bankkosten 119
Gages musici 2.378
Kosten concert 729
Overige kosten 3.352
Afschrijving materiaal (1) 900
Totaal 7.739
Resultaat -2.510
waarde afschrijv waarde
(1) Aanschaf jaren 2019 2020 2020
Podium + kar 2017 2036 5 1236 400 836
Extra podium 2020 400 5 0 400
Podium + kar 1236 400 1236
Tenten + acces 2018 3000 6 2500 500 2000
Totaal afschrijvingen 3736 900 3236
BALANS  PER ULTIMO 2020
2020 2019 2020 2019
ACTIVA PASSIVA
Vaste activa: Reservering/voorziening (3) 1.250 1.000
– Podium elementen + kar (1) 1.236 1.236 reservering materiaal (4) 2.800 2.100
-Tenten + accessoires 2.000 2.500 Bestemmingsreserve 4.050 3.100
3.236 3.736
Algemene reserve 4.882 5.836
Eigen vermogen 8.932 8.936
Vlottende activa: (vrij besteedbaar reserve) ** 1.646 2.100
Vorderingen (2) 675 0
Liquide middelen: Kortlopende schulden 0 388
– RABO BANK rekening saldo 5.321 7.607 Overlopende passiva (5) 300 2.018
5.996 7.607 Totaal verplichtingen 300 2.406
Totaal Activa 9.232 11.343 Totaal Passiva 9.232 11.343
Toelichting:
(1) Afschrijving -400 (3) voorziening jubileum 2021
Aanschaf nieuw materiaal 400 (4) Vervanging podium en tenten en accessoires
mutatie 0 (5) Subsidie van Gemeente Mook (Vonkje) ontvangen in 2020 voor besteding in 2021
(2) Nog te ontvangen subsidie 675 **  ‘=  Vlottende activa – (verplichtingen+ bestemmingsreserve)
Voor 2020 Gemeente
Mook en Middelaar